TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İLAN

TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İLAN

Belediyemize ait gayrimenkullerin satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi uyarınca Encümen huzurunda Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

  1. İdarenin:

a) Adresi : Harmancık Mah. M. Gazi Cad. No:2 Taşköprü

b) Telefon ve Faks numarası : (0366) 4171058 Fax: (0366) 4172621

c) İhale dokümanının görülebileceği yer : Taşköprü Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

d) İhale günü : 18.05.2023 Salı

e) İhalenin yapılacağı yer : Taşköprü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

f) İhalenin Şekli : 2886 D.İ.K’ nun 45. maddesi ‘Açık Teklif Usulü’

2- İhale Konusu İşin Adı :

No

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Cinsi

Alanı

(m2)

Hisse

Muhammen

Bedeli (TL)

İhale

Saati

1

Taşköprü

Tekke

375

13

Arsa

161,37

Tam

661.617

11:00

3- Geçici Teminat Tutarı:

İstekliler muhammen bedelin %3 (yüzde üç) den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verebileceklerdir.

4- İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler:

Gerçek kişi olması halinde;

  1. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat makbuzu
  2. Noter tasdikli imza sirküleri
  3. Nüfus cüzdan sureti
  4. Tebligat için yasal yerleşim yerini gösterir belge, telefon ve e-posta adresi
  5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekâlet belgesi ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri
  6. Belediyemiz ilgili servislerinden alınmış borcu yoktur yazısı
  7. Şartname alındı makbuzu

Tüzel kişi olması halinde;

  1. İhale mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya

ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

ı) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve imza sirküleri

i) Tebligat için Adres beyanı

5- İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:

a) İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 500,00 TL (Beş Yüz Türk Lirası) karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden satın alınabilir.

b) İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, istekilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

Posted in: