TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI

T.C.
TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLAN METNİ

1- İhale 13.12.2023 Çarşamba Günü Harmancık Mahallesi Muzafferettin Gazi Caddesi No:2 de Belediye Encümen odasında yapılacaktır.

2-  Mülkiyeti Taşköprü Belediyesine ait olan aşağıda bilgileri verilen taşınmazların, birbirilerinden bağımsız ve ayrı ayrı olarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45’inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile (açık arttırma) kiralama ihalesi yapılacaktır. 

İl İlçe Mahalle Niteliği Kira Müddeti Aylık Kira Bedeli Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati İhale Türü
Kastamonu-Taşköprü 75 Ada 89 Parsel Süleyman Demirel Cad. No:58 Bağımsız Bölüm: 4-5-6-7-8-10-11-12 İşyeri

Otobüs Yazıhaneleri

10 YIL 3.100,00 TL 11.160,00 TL 13/12/23 14:00 Açık İhale
Kastamonu-Taşköprü 75 Ada 89 Parsel Süleyman Demirel Cad. No:58 Bağımsız Bölüm: 13-15 İşyeri Minibüs Yazıhaneleri 10 YIL 3.100,00 TL 11.160,00 TL 13/12/23 15:00 Açık İhale
Kastamonu-Taşköprü 75 Ada 89 Parsel Süleyman Demirel Cad. No:58 Bağımsız Bölüm: 17-18-19-20-21-22-23-25 İşyeri

Ofisler

10 YIL 500,00 TL 1.800,00 TL 13/12/23 15:30 Açık İhale
Kastamonu-Taşköprü 75 Ada 89 Parsel Süleyman Demirel Cad.No:58 Bağımsız Bölüm: 3-26 İşyeri

Büfeler

10 YIL 700,00 TL 2.520,00 TL 13/12/23 16:30 Açık İhale

 

3- İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE BELGELER:

 1. İhaleye Kendi Adına Katılacak Gerçek Kişiler:
  1. Nüfus Cüzdanı sureti veya T.C. Kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport”.
  2. Kanuni İkametgâh sahibi olduğuna dair “İkametgâh Belgesi.”
  3. Vekâletin iştirak edeceklerden, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname.
  4. Mevzuatı gereği, gerçek kişiler ticari faaliyette bulunuyor ise, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Şoförler Odası vb. İlgili Meslek Kuruluşu Kayıt Belgesi.
  5. Belediye’ye borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.
  6. Geçici Teminat Bedelini yatırıldığını gösterir belge.
 2. Tüzel kişiler adına katılacak istekliler:
 3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş “Noter Tasdikli İmza Sirküleri,” “Vekâletname”, “Şirket Ana Sözleşmesi”, “Ticaret Sicil Gazetesi” ve yetkilinin “Nüfus Cüzdanı” veya “Pasaport” Fotokopisi.
 4. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından ve/veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasından ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
 5. Ortak girişim olarak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte “Ortaklık Beyannamesi’ni” ibraz etmek zorundadır.
 6. Belediye’ye borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.
 7. Geçici Teminat Bedelini yatırıldığını gösterir belge.

4-  İhale Şartnamesi Mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilecek olup; İhale şartname bedeli 100.00.TL dir.

5- İhaleye iştirak edecek kişi veya işletmenin;  vadesi geçmiş borcundan dolayı kurumumuz ile icralık bir kovuşturma olmadığı ve vadesi geçmiş borcunun bulunmadığı, şayet kişi veya İşletme kurumumuza borçlu bulunuyorsa, borçlarını ödedikleri takdirde ihaleye iştirak edebileceklerdir.

6- İlan olunur.

                                                                                                                           Abdullah ÇATAL

                                                                                                                          Belediye Başkanı

İhale İlanı Tam Metnine Ulaşmak İçin Tıklayınız

Posted in: