OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ       : 04.01.2023

KARAR NO              : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11–12-13

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı Soyadı

 

Meclis Başkanı   : Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri :Harun YALÇIN, Murat SERDAROĞLU, Sennur YÜZÜCÜ, Cezmi GÜMÜŞ, Hüseyin KURT, Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER, Mehmet Emin DANA, Emine GÜLTEKİN

Katılmayanlar : Yaşar KARTAL, Murat GÜR

Belediye Meclisinin 04.01.2023 tarihinde gerçekleşen toplantısında aşağıdaki hususlar görüşülerek karara bağlanmıştır.

1.( 2023/1) :  2023 yılında Belediye Meclisi olağan aylık toplantılarının her ayın ilk Pazartesi günü saat:17.00’ de yapılmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

2.( 2023/2) :  2023 yılında Belediye meclisinin Ağustos ayı tatil ayı olarak belirlenmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

3.( 2023/3) : 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesinde belirtilen “Her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlaması” dikkate alınarak, 10’ar oy alan Sennur YÜZÜCÜ, Hüseyin KURT ve Murat GÜR Belediyemizin 2022 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetlemek üzere Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmişlerdir.

4.( 2023/4) : 5393 sayılı Belediye Kanunun 32. Maddesi uyarınca 2023 mali yılında uygulanacak Belediye Meclis ve İhtisas komisyonu üyelerine ödenen Huzur Hakkının, kanunca tanınan üst limitten ödenmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

5.( 2023/5) :  Belediyemizde Zabıta ve İtfaiye Müdürlüklerimizde çalışan kadrolu personelimize fazla çalışma maktu mesai ücretlerinin 2023 yılı Bütçe Kanunu ek cetvellerinde belirtilen en üst limit üzerinden verilmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

6.( 2023/6) :    2023 yılında, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Belediyemizde Tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak olan Sağlık Hizmetleri Sınıfına bağlı 8 dereceli Veteriner Hekim kadrosunda çalışana aylık net 10.000,00 TL, Teknik Hizmetler Sınıfına bağlı 10 dereceli Programcı kadrosunda çalışana aylık net 8.900,00 TL, Teknik Hizmetler Sınıfına bağlı  8 dereceli Mühendis (Çevre Mühendisi) kadrosunda çalışana aylık net 9.000,00 TL, Teknik Hizmetler Sınıfına bağlı  8 dereceli Mühendis (İnşaat Mühendisi) kadrosunda çalışana aylık net 8.800,00 TL, Teknik Hizmetler Sınıfına bağlı  8 dereceli Mimar kadrosunda çalışana aylık net 9.400,00 TL, Teknik Hizmetler Sınıfına bağlı  10 dereceli Tekniker kadrosunda çalışana aylık net 8.510,00 TL, Genel İdari Hizmetler Sınıfına bağlı olan 11 dereceli Kameraman kadrosunda çalışana aylık net 8.510,00 TL ücret ödenmesine ve Hazine ve Maliye Bakanlığının 2023 yılı için Mahalli İdare Sözleşmeli Personel için yayınlayacağı genelge doğrultusunda ek ödemelerin yapılmasına, yıl içerisinde Devlet memuru aylıklarında genel bir artış yapılması durumunda, Belediye Meclisimizce belirlenen sözleşme ücreti yeni bir Meclis Kararı alınmasına gerek bulunmaksızın aynı oran ve/ veya miktarda arttırılmasına,

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Belediyemizde Kısmi zamanlı sözleşmeli olarak çalışan ve 2023 yılında sözleşmesi yenilenecek  olan Avukatlık Hizmetleri Sınıfına bağlı 1 dereceli Avukat kadrosunda çalışana Kısmi Zamanlı Sözleşmeli olarak çalıştırılacak Avukat’ a Hazine ve Maliye Bakanlığın Mahalli İdare Sözleşmeli Personel için yayınlayacağı Kısmi Zamanlı Sözleşmeli ücret tavanında sözleşme yapılmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

 

7.(2023/7) :  Meclis üyelerinden görevlendirilen Başkan Yardımcısına aylık ödeneklerinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 ncu maddesindeki oran göz önünde bulundurularak Belediye Başkan Yardımcısının aylık ödeneğinin, Belediye Başkanına ödenen brüt maaşın 2/3’sini aşmamak üzere en üst düzeyden belirlenmesine ve Belediye Başkanı ödeneğine yapılacak artış oranlarının da aynen yansıtılmasına yapılan açık oylama sunucu oy birliği ile karar verildi.

8.(2023/8) : Artık parsel konumuna gelecek Kadastrol Yollar ile belediye ile hisselendirilmiş yerlerin ve Belediyemize ait artık parsel konumundaki arsaların satışının veya takas ve trampasının yapılmasına, bu hususta gerekli iş ve işlemlerini yürütmek üzere 2023 yılı için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi gereği Belediye Encümenine yetki verilmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

9.(2023/9) : 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesinin ( b) bendi gereği,  Taşköprü İlçe merkezinde bulunan camilerin ve şadırvanların 2023 yılı içerisinde bakım, onarım ve tadilatlarının belediyemizin maddi imkanları ve iş yükü göz önünde bulundurularak yapılmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

10.( 2023/10): 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesinin ( b) bendi gereği,  Taşköprü İlçe merkezinde bulunan Okulların 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı süresince bakım, onarım ve tadilatlarının belediyemizin maddi imkanları ve iş yükü göz önünde bulundurularak yapılmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

11.( 2023/11): Taşköprü Belediyesi Ticari Taksi ( T Plaka ) Çalışma ve Taşımacılık Yönetmeliğinin Çalışma ile ilgili kurallar başlıklı’’ 8. Maddesinde, ”Taksi Çalıştırma Ruhsatı Alınması başlıklı” 18. Maddesinin d bendinde ve T Ticari Plakaların Tahdit İşlemleri başlıklı 19. Maddesinde değişiklik yapılmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

12.( 2023/12): İl ve İlçe Trafik Komisyonunca İlçemize tahsis edilen 4001-4061 arasındaki T plakaların Tahdit edilerek Tahdit edildikten sonra, boşta bulunan ve boşa çıkacak T plakaların 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin p bendi gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satış iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

13.(2023/13): 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği Madde 11 –“ (1) Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır.” hükmü ile 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisinin görev ve yetkilerinin belirtildiği 18. maddesinin (l) bendi gereği Belediye Başkanlığımız tarafından düzenlenen kadro değişikliğini içeren ekli listedeki (II) sayılı Memur boş Kadro Değişikli Cetveli, (III) sayılı Memur Dolu Kadro Değişikli Cetveli  ile Dolu –  Boş kadro durumu (IV) nolu cetvellerin onaylanmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Abdullah ÇATAL                              Murat SERDAROĞLU                                M. Emin DANA

Meclis Başkanı                                  Meclis Katibi                                                Meclis Katibi