T.C. TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ TİCARİ TAKSİ (T PLAKA) ÇALIŞMA VE TAŞIMACILIK YÖNETMELİĞİ

T.C.

TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ

TİCARİ TAKSİ (T PLAKA) ÇALIŞMA VE TAŞIMACILIK YÖNETMELİĞİ

 

Amaç:

 

MADDE 1- Bu yönetmelik Taşköprü Belediyesi sınırları içinde taksi olarak hizmet veren araçların ruhsat sahipleri ile şoförlerinin hak ve yükümlülüklerini, taşıması gereken şartları, çalışmaları sırasında uyması gereken kuralları taksi ve taksi duraklarının standart, teknik özellik ve işletim sistemlerini, yapılması, açılması, tadil edilmesi, indirme, bindirme ve bekleme yerlerinin düzenlenmesi, ulaşım ihtiyacının karşılamak, korsan taksiciliği önlemek ile ilgili esasları düzenler.

 

Kapsam:

MADDE 2- Bu Yönetmelik Taşköprü Belediyesi mücavir alan sınırları içinde çalışacak taksileri kapsar.

Bu yönetmelik ile herhangi bir kişi ya da kuruluşa getirilen yükümlülük, o kişi ya da kuruluşun herhangi bir mevzuatla tabi olduğu yükümlülüklerinden dokunulmazlık sağlamaz.

 

Yönetmeliğin Yasal Dayanağı:

MADDE 3- Bu yönetmelik 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu,1608 Sayılı Kanun,5326 Sayılı kabahatler kanunu,86-10553 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı,2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Belediyelere verilen görev ve yetkileri bu yönetmeliğin yasal dayanağını oluşturur.

 

Tanımlar:

MADDE 4- İlgili kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, Bakanlar Kurulu kararları ve diğer düzenleyici işlemlerdeki tanımlar saklı kalmak kaydıyla;

Belediye                     : Taşköprü Belediyesi’ni

Belediye Başkanı      : Taşköprü Belediye Başkanını,

Meclis                         : Taşköprü Belediye Meclisini

Encümen                   : Taşköprü Belediyesi Encümenini,

Zabıta Müdürlüğü    : Taşköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nü ifade eder.

Meslek Odası             : Taşköprü Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nı

Araç Sürücüsü          : Ticari taksi sahibi tarafından görevlendirilen, en az B sınıfı sürücü belgeli, mesleğin gerektirdiği diğer temel ve mesleki özelliklere sahip olan ve ticari taksiyi sevk ve idare eden şoförü,

Durak Yazıhanesi     : Faaliyet gösteren ticari taksilerin bağlı bulundukları Taşköprü Belediyesi karar organlarınca belirlenmiş büroları,

Taksi Durağı             : İmar planlarında yol güzergâhı içinde kalan ve belediyeye tahsis edilmiş olan kamu malı alanlar üzerinde, yolun ulaşım ve trafiğini aksatmayacak şekilde araç yolu üzerinde ya da yolun kenarında açılacak cep içinde taksi plakası belli en az 2 taksinin (yola paralel veya açılı) park edebileceği, taksi park alanı ile işletilen taksi duraklarını,

Durak Temsilcisi       : Taksi durağında faaliyet gösteren işletmecileri temsil eden kişiyi,

Araç sahibi (İşletmeci): İlçe içinde toplu taşıma amacıyla ticari taksi çalıştıran kişileri

Durak levhası            : İşletme ruhsatı numarası,  parka izin verilen araç sayısı, işletmeci adı ve durak kontenjan sayısını gösteren ve durak önüne asılan ve levhayı,

(T) Plakalı Ticari Taksi: Yapısı itibari ile sürücüsü dâhil en az beş (5) en çok yedi (7) oturma yeri olan insan taşıma için imal edilmiş taksimetre cihazının takılı olduğu ve taksimetre ücreti ile yolcu taşımacılığı yapan motorlu aracı,

 

 

İşletmecide Aranan Şartlar:

MADDE 5- İşletmeci olacak kişilerde aranacak evrak:

 1. a) Taşköprü ili sınırları içinde Esnaf odalarından birine kayıtlı olduğuna dair belge.
 2. b) Ehliyet Fotokopisi.
 3. c) Nüfus Cüzdanı sureti.( Nüfus Müdürlüğünden)
 4. d) Taşköprü İlçesi Sınırları içinde ikamet ettiğine dair, İkametgâh il muhabiri.
 5. e) Ticari araç kullanma belgesi. (SRC)
 6. f) Araç Ruhsat fotokopisi.
 7. g) Sabıka Kaydı.

ğ) Nüfus Müdürlüğünden Nüfus Kayıt Örneği.

 1. h) Geçimini şoförlük yapmak suretiyle temin edeceğine dair taahhütname.

 

Taksi Durağında Aranan Şartlar:

MADDE 6-

 1. a) Çalışacak olan araç sayısından en az 2 araçlık fazla park yeri olacak şekilde, araç park edebilecek alana sahip olacaktır.
 2. b) İşletme yazıhanesinde çöp kutusu, tuvalet, lavabo ile ayrıca bir ecza dolabı bulunacaktır.
 3. c) Park alanının tabanı parke beton, asfalt gibi etrafın kirlenmesine neden olmayacak bir madde ile kaplanacak ve birikinti sular, toplama rögarına verilecektir.

ç) Yeni ihale edilecek duraklar, Belediyenin belirlemiş olduğu proje kapsamında Belediye tarafından yaptırılacaktır.

 

Sorumluluk:

MADDE 7- (1)Ticari Taksi İşletmecisi, sürücü ve personeli, sistem içindeki her türlü faaliyetleri nedeni ile doğacak mali, hukuki ve cezai sonuçlardan doğrudan sorumludurlar. Bu nedenle, Belediyeye herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

(2) Ticari taksilerin sözleşme ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranışları ile sebebiyet verdikleri zararlar sözleşme akdeden araç sahipleri tarafından ödenir.

(3) Araç işleticileri taşıma hizmeti sırasında veya başka durumlarda üçüncü şahıslara verdiği zararlar, tamamen araç sahibine aittir.

 

Çalışma ile İlgili Kurallar:

MADDE 8- (Değişik: Karar 04/01/2023- 11) Taksiler, Belediyece belirlenen bağlı oldukları durak noktasında Belediye Encümenince kabul görerek tasdiklenen şekliyle ve tanınan kontenjan sayısına göre çalışırlar.   Taksi Çalıştırma Ruhsatı Hakkı sahipleri, Taksi plaka ve durak hakkında adına tescilli (kayıtlı) araç çalıştırmaları durumunda Belediye Meclisince belirlenmiş olan yıllık harç ve ücretlerini yatıracaklardır. Ulaşım planlaması gereği; duraklarda araç eksiltme, arttırma, durakları birleştirme, Yerlerini değiştirme veya durakların kaldırılması konularında 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin (p) bendine istinaden Taşköprü Belediyesi tarafından karar verilir.

 

Yolculuk Sırasında Aşağıdaki Kurallara Uyulacaktır:

MADDE 9- a) Taksiler durak noktasından ve telefon ihbarı ile müşterinin istemiş olduğu noktadan aldıkları yolcuları gitmek istedikleri adres doğrultusunda en kısa mesafede taşımacılık yaparlar.

 1. b) Müşterinin gitmek istediği yere işletmeci götürmek mecburiyetindedir. Yolculuğu yarım bırakamazlar.
 2. c) İlgili kanun ve yönergelerde belirtilen hız sınırlarını aşmak yasaktır.

ç) Taksinin dolmuş gibi çalışması yasak olup, yolculuk sırasında taksimetre açması zorunludur. Durak alanı dışında toplu olarak yolcu bekleme maksatlı da olsa bekleme yapılamaz. Telefon ihbarı ile gidilen noktada yolcunun araca binme süresi kadar bekleme yapılabilir.

 1. d) Ticari taksiler hiçbir surette Halk Otobüsü duraklarında yolcu indirme/bindirme işlemi yapamaz, yolcu bekleyemez.
 2. e) Belediye sınırı ve Mücavir alan dışına çıkışlarda taşımada pazarlık usulü ile ücretlendirme yapılabilir.

 

Duraklarda ve Araç İçinde Uyulacak Kurallar:

MADDE 10- Araç içinde işletmeci, sürücü ile tüm yolcular aşağıdaki kurallara uyacaklardır.

 1. a) İşletmeci tarafından araç içinde sürücü haricinde kimse bulundurulamaz.
 2. b) Taşıma ücretleri; yolculuğun başlangıç noktası ile bitiş noktası arasında taksimetrenin yazdığı kadar ücret yolcudan alınır. Taksimetre açılış ücreti ile km ücretinde Esnaf Odaları Birliğince belirlenen tarifeye uyulacaktır. Herkes ücreti karşılığında seyahat etmek zorundadır. İşletmeci taksimetre açmadan kişi başı olarak ücret talep edemez.
 3. c) Durakta çalışan kişiler; çevre sakinleri, müşteri, resmi ve gayrı resmi vb. kuruluşların huzur ve rahatını bozacak davranışlarda bulunmayacaklardır.

ç) Bütün duraklar bu yönerge çerçevesinde tespit edilen kurallara uymak mecburiyetinde olup, kurallara uymayan duraklar Belediye Encümen kararı ile iptal edilebilir.

 1. d) Müşteri talep ederse, araçta radyo, teyp v.s. ses ve görüntü sistemi çalınmaz.
 2. e) Çalışanların, alkol vb. maddeleri kullanarak, durağa gelmesi ve bu şekilde hizmet vermesi kesinlikle yasaktır.

f)Yolcunun beraberinde taşıdığı bagajdan 50 kiloya kadar olandan ayrıca bagaj ücreti alınmaz.

 1. g) Duraktaki telefon, elektrik, su, kira v.s. giderler ruhsatta ismi yazılı olan üyelerin ortak giderleri olup, durağa yeni kayıt olanlar da eşit hakka sahiptirler. Hisselerine düşecek payı ödemek zorundadırlar. Mevcut duraklardaki telefonların durak adına tescil edilmesi, edilemiyorsa durak adına tescilli yeni bir telefon temin edilmesi ve bu işlemin yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde yapılması gerekmektedir.

ğ) İşletme ruhsatı numarası,  parka izin verilen araç sayısı, işletmeci adı ve durak kontenjan sayısını gösteren levha durak önüne asılır.

 1. h) Hizmetlerin aksamaması için her durak resmi tatil günleri ve geceleri çalışmak üzere sayıları 2’den az olmamak şartıyla, toplam mevcudunun 1/4 ü oranında nöbet çizelgesi yapmak suretiyle ticari taksi bulundurmak zorundadır.

 

Araçlarla İlgili Uyulacak Kurallar:

MADDE 11-

 1. a) Araçlar en az iki günde bir yıkanacaktır. Duraklarda yıkama yapılmaz. Dışı çamurlu ve camları aşırı kirli araçlarla sefere çıkılmaz. Aracın içi her gün mesai bitiminden sonra süpürülür ve temizlenir. Haftada en az bir gün aracın içi ve döşemeleri özel temizleme maddeleri ile silinerek temizlenecek, aracın içinde tozlu ve yağlı hiçbir bölge kalmayacaktır.
 2. b) Araç içindeki ışıklandırma ve araç kaloriferi çalışır durumda olacaktır. Yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası, reflektör ve yedek ampuller ve ilgili kanun ve yönergelerde olması gereken malzeme ve teçhizatlar araçlarda bulundurulacaktır.
 3. c) Aracın periyodik ve günlük bakımı sürekli olarak sağlanacaktır. Motor bakımı dışında fren, hidrolik, rot, balans, amortisör, şanzıman v.b. bakımlar düzenli olarak yapılacaktır. Araçların aşırı yıpranmış veya yaralı lastiklerle yolculuk yapmaları yasaktır.

ç) Aracın egzoz sistemi arızasız olacak, gürültü yapan egzoz ile yolculuk yapılmayacaktır.

 1. d) Aracın, yolcuların oturmasına ve kullanmasına mahsus bölümleri sağlam durumda olacak, aşırı eskiyen döşemeler değiştirilecek, kırık veya tehlikeli şekilde çatlak camlarla yolculuk yapılmayacak, aracın trafik kanununa göre çalışır durumda olması zorunlu olan ayna, sinyal, far v.b. bölümlerinde hiçbir eksik veya arıza olmayacaktır.
 2. e) Araçlar, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda belirlenen renk ve şekilde boyalı olacak olup, kaza sonrası hasarlı ve boyasız araçlarla taşımacılık yapılmayacaktır. Araçların belirtilen özelliklere sahip olup olmadığı Zabıta Müdürlüğü tarafından tespit edilecek, kontrol edilmeyen yâda çalışması uygun görülmeyen araç taşımacılığa başlatılmayacaktır.
 3. f) Araç içine ve dışına; aracın emniyetli kullanımını olumsuz etkileyebilecek hiçbir aksesuar takılmaz. Araçlarda havalı korna kullanılmaz.
 4. g) Araçların içinde ve dışında sabit reklam alınması veya geçici afiş, poster, bez pankart asılması hakları Belediyeye ait olup, Belediyenin bu hususta talimatlarına uymak ve asılan reklamın sefer boyunca muhafaza edilmesini sağlamak işletmecinin yükümlülüğündedir.

ğ) Yasalar çerçevesinde araç içinde bulundurulması zorunlu olan tüm belge ve gereçler, araçlarda bulundurulur.

 1. h) Araçların tip ve özellikleri Karayolları Trafik Kanununa ve diğer ilgili kanun ve yönergelere uygun olacaktır.

ı) Mevcut Taksilerde yaş sınırı aranmaz. Ancak plaka hakkı saklı olup ta ilk defa plaka takılması halinde, plaka devirlerinde, araç yenilemesinde, değiştirmesinde vb. taksiler 15 (on beş )yaşından büyük olamaz. 15 yaş sınırı, araçların fabrika imal tarihinden sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.) Mevcut taksiler bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mevcut araçlarını 1 (bir) yıl içinde yönetmelikte istenen yaş sınırına çekmeleri gerekmektedir. Araçlarını 1 (bir) yıl içinde yenilemeyenlerin ruhsatları iptal edilir.

 

Sürücüler İle İlgili Kurallar:

MADDE 12-

 1. a) Sürücülerin kıyafetleri meslek adabına uygun olacak, gömlek yakası bir düğmeden fazla açılmayacak, sürücüler günlük sakal tıraşı olacak, çıplak ayakla veya terlikle araç kullanılmayacaktır.
 2. b) Sürücü, araçta sigara içemez.
 3. c) Sürücülerin sigortalı olması zorunludur. Aylık sigorta bildirimi sürekli olarak araçta bulundurulacaktır.

ç) Sürücülerin hatalarından ve neden oldukları maddi manevi zararlardan, ilgili kişi ve kurumlara karşı taksi işleticisi sorumludur.

 

Yolculara Karşı Tavır Ve Davranışlar:

MADDE 13- Sürücüler yolculara karşı tavır ve davranışlarında aşağıdaki hususlara uyacaklardır.

 1. a) Yolculara daima nazik davranılacak, soru sorduklarında ters bir şekilde cevap verilmeyecek ve yolculara emir verir şekilde hitap edilmeyecektir. Ancak, yolcunun aşırı alkollü ya da psikolojik olarak sorunlu olduğu durumlarda ve yolcunun sürücüye aracın kullanımını tehlikeye düşürecek şekilde müdahale etmesi veya sürücüye hakaret etmesi ve saldırgan davranması halinde; araç durdurularak, polise haber verilecek polisin müdahalesi beklenecektir.
 2. b) Yolcularla münakaşa etmek kesinlikle yasaktır.
 3. c) Yolcu ile fiziksel olarak kavga etmek, yolcuyu darp etmek kesinlikle yasaktır.

 

Fiyat Tarifeleri:

MADDE 14- Meslek odasınca belirlenen taksimetre açılış ücreti-km ücreti çerçevesinde taşımacılık ücreti alınır. Taksimetre açılış ücreti müşterinin alındığı noktadan başlar.

 

Hareket Saatleri:

MADDE 15- Her taksi, Belediyece belirlenen kendilerine ait durak yerinde bekleme yapabilecektir. Duraklarda hareket ve bekleme süreleri, çalışma ortamına göre uygulanır.

 

Denetim:

MADDE 16- Bu yönergeyle ilgili denetimler aşağıdaki kurum ve kişiler tarafından yapılabilir.

 1. a) Belediye denetimi; Zabıta Müdürlüğü tarafından istenen usul ve çerçevede yapılacaktır. Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletmeci ve sürücüler hakkında ilgili yönetmelik kurallarına uymadıkları gerekçesi ile zabıt düzenlenir. Yönetmelikte ayrıca belirtilmiş ceza müeyyidesi yoksa 5326 sayılı Kabahatler Kanununun ilgili maddeleri uyarınca cezai işlem uygulanır. Verilen ceza bir yıl içinde tekrar ederse her ihlal için her seferinde iki katı olarak uygulanır. Yönetmelik hükümlerinin bir yılda yirmiden fazla sayıda ihlal edilmesi halinde işletme ruhsatı iptal edilir. İhlallere ilişkin uygulamalar her yılsonu itibarı ile sıfırlanarak yıl bazında yapılır.
 2. b) Meslek Odası Denetimi; Meslek Odası Yönetim Kurulunun görevlendirileceği denetim görevlileri tarafından yapılacaktır. Sistemde ruhsat alan her işletmeci için bir sicil dosyası açılacaktır. Bu dosyada, araca ilişkin belgeler dışında işletmeci ve sürücülere ait belgeler bulundurulacaktır. Ayrıca aracın muhatap olduğu cezalar siciline işlenerek takip edilecektir. Meslek Odasından ceza uygulanması amacıyla gelen yazılı talepler, Belediye Encümen kararı ile uygulanır.
 3. c) Trafik Şube Müdürlüğü denetimi; Trafik Şube Müdürlüğünce istenen usulde yapılacaktır. Araçlara verilen trafik cezaları bağlı oldukları durak yönetimince Belediyeye aylık ceza çizelgesi halinde bildirilecektir.

ç) Vatandaş denetimi; vatandaşların sistemle ilgili olan ve bu yönerge konusuna hizmetlerle ilgili şikâyetleri, Belediyeye yazılı olarak yapılacak ve şikâyet dilekçesinde; şikâyetin konusu, yeri, tarih ve saati ile şikâyetçinin adı soyadı ve açık adresi bulunacaktır. Bu usule uygun olmayan şikâyetler Belediyece dikkate alınmaz.

 

Cezalar:

MADDE 17- Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında düzenlenen zabıtlar, Encümence değerlendirilerek gerekli para cezaları veya seferden men cezaları verilir.

 1. a) Çalışanların durağa alkol vb. maddeleri kullanarak gelmesi yâda bu şekilde araç kullandığının tespit edilmesi halinde Belediye Encümenince bu kişilere ilk tespitte, duraktan 60 gün uzaklaştırma, suçun ikinci kez tekrarında 120 gün, üçüncü tekrarında plaka ve durak hakkı üyeliği iptal edilerek duraktan ihraç edilirler ve hiçbir hak talep edemezler. Ayrıca uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen işletmeci ve şoför doğrudan plaka ve durak hakkı üyeliği iptal edilerek duraktan ihraç edilirler. Bu gibi hallerden durak temsilcisi sorumlu tutulacak olup, ilgili temsilciye Belediye Encümenince belirlenecek cezai işlem uygulanır.
 2. b) Her ne sebeple olursa olsun yolcuya hakaret ettiği tespit edilen sürücü hakkında Belediye Encümenince 1(bir) ay duraktan uzaklaştırma, araç sahibine ise para cezası uygulanır.
 3. c) Yolcu ile meydana gelen hukuki ihtilaflarda, sürücünün yolcuya karşı Türk Ceza Kanununun ilgili Hükümlerine göre suç işlediği mahkeme kararı ile tespit edildiği takdirde suç işleyenin işletmeci olması durumunda duraktan altı ay süreyle men cezası uygulanır. Suç işleyenin işletmeci tarafından çalıştırılan sürücü olması durumunda ise işletmeci altı ay duraktan men edilirken sürücünün ilgili duraktan ilişiği kesilir, başka bir durakta da çalışmasına müsaade edilmez.

ç) Araçların belirtilen özelliklere sahip olup olmadığı Belediye Zabıta Müdürlüğü tarafından tespit edilecek, kontrol edilmeyen ya da çalışması uygun görülmeyen araç taşımacılığa başlatılmayacaktır. Taşımacılığa başlatıldığı takdirde 5326 sayılı Kabahatler Kanununun ilgili maddeleri uyarınca cezai işlem uygulanır ve eksiklik giderilinceye kadar seferden men edilir.

 1. d) Çalışma ruhsatı verilen araç sahipleri bu yönetmelik hükümlerine aynen uyacaklarını kabul ederler. Bu yönetmelik hükümlerine uymayan işleticilere ve araç sürücüsüne, parka çekme, para cezası ve ruhsat iptali cezaları uygulanır. Cezalar Denetim görevlilerince düzenlenen tutanaklara dayanılarak Belediye Encümenince karara bağlanır

e)Yönetmeliğe, Emir ve talimatlara aykırı hareket ettikleri tespit edilenlerin ruhsatı geri alınır. Hak sahipleri hiçbir şekilde hak iddia edemezler.

 

Taksi Çalıştırma Ruhsatı alınması:

MADDE 18- Taksi çalıştırma hakkı elde eden işletmecilere, Belediyece düzenlenecek ve her yıl vizelenecek olan, ‘Taksi Çalıştırma Ruhsatı’ verilecektir. Çalışma ruhsatı, taksinin çalışma esnasında araçta bulundurulacaktır. ‘Taksi Çalıştırma Ruhsatı’ olmadan çalışılamaz, işletmeci ya da araç sürücüsü, denetim yetkisi olan görevlilere istendiği anda çalışma ruhsatını ibraz etmek zorundadır. Geçmiş dönemlere ait Belediye Meclisince belirlenmiş olan yıllık çalışma işgal ücretini ödememiş Taksi sahiplerinin vize işlemi yapılmaz. Yıllık vizelerini yaptırmayan Taksilere çalışma izni verilmez.

 1. a) Ruhsat bir yıl için geçerlidir.
 2. b) Bir yıllık çalışma süresi dolan ruhsatların 30 gün içerisinde vize işlemi yaptırmayan taksilerin ruhsatları iptal edilir. Bu şekilde ruhsatları iptal edilen araç sahiplerinin yıl içerisinde veya sonrasında tekrar çalışma izni için müracaatları ilk müracaatmış gibi değerlendirilerek Taksi Çalışma Ruhsatının bedelinin Belediyeye yatırılması ile yeniden çalışma ruhsatını almak suretiyle taksisini çalıştırabilir.
 3. c) Taksi sahibinin bir yıl içinde ölümü halinde en geç üç ay içinde varislerinin Belediyeye başvurarak yıllık ruhsat harcı ödemeden kendi adlarına ruhsat almak kaydıyla taksi hatlarını çalıştırabilirler. Ölümden dolayı taksi hattının devri halinde, yeni sahibi yönerge kuralları çerçevesinde çalışma ruhsatını devir alır.

ç) Yıl içerisinde çalıştırma ruhsatını devredenler ile yönetmelik gereği çalıştırma ruhsatı iptal edilenler, ödedikleri ruhsat harcını geri isteyemezler.

 1. d) (Değişik: Karar 04/01/2023- 11) İşletmeciler taksi durağında sürekli ticari taksisini bulundurmak zorundadır. Pasiflik vb. durumlarda (6) ay süreden fazla taksi durağında araç bulundurmayanların, ismine tescilli aracın olmadığının tespit edilmesi durumunda 1 ay süre verilir. Süre sonunda faaliyete başlamayanların duraktaki Çalışma hakkı Belediye Encümen Kararı ile iptal edilir.

 

T(Ticari Plakaların Tahdit İşlemleri:

MADDE 19- (Değişik: Karar 04/01/2023- 11)  İl ve İlçe trafik komisyonunca ilçemize tahsis edilmiş olan  4001 den ,4061 e kadar olan T plakaların (Tahdit edilmek üzere) 86/ 10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ticari Plakaların Verilmesinde Uyulacak ve Esaslar Hakkında Kararın ilgili hükümlerine uyularak Taşköprü Belediye Meclisinde karar alınarak İHALE yoluyla satışının yapılması.

Mevcutta bulunan çalışma ruhsatlı dolu plakaların müktesep haklarının korunması, üzerine tescilli bulunan plakalı araçların Üst üste izin belgesi alınmaması, faal olarak araç çalıştırılmaması ihlallerinde ticari plakalarının iptal edilerek araçların Seriden plakaya alınmasının talep edilerek plaka iptalleri sağlanacak.. Mevcutta bulunan 4001 den 4061 e kadar olan plakaların tahdit işlemlerinden sonra, İlçemizde ihtiyaca hasıl olması durumunda yeterli miktarda tahsisli plakaların Tahdit işlemlerinin yapılması.

Taşımacılıktan Çekilme:

MADDE 20- Ticari taksi plakası hakkından vazgeçmek isteyen işletmeciler; Emniyet Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünden alacakları trafik çekme belgesini, Zabıta Müdürlüğüne ibraz ederek ticari taksi plakalarını kayıttan düşürecekler ve bu durumu bir dilekçe ile Belediye Zabıta Müdürlüğüne bildireceklerdir.

Bu takdirde Taksi Çalışma Ruhsatı Belediye Encümen Kararı ile iptal edilir. Yıl içinde taksi durak hakkından çekilenlerin ödedikleri ruhsat ücreti geri ödenmez.

 

Araç Değiştirme Ve Çalışma Ruhsatı Devretme:

MADDE 21-

 1. a) Aracını yenilemek için satanlar hakkını korur.
 2. b) Taksi duraklarında devir işlemi için durak ve çalıştırma ruhsatı hakkını devreden ile devralanın karşılıklı dilekçeleri ile Belediye Zabıta Müdürlüğüne müracaatları gerekmektedir. Müracaatlarda duraktaki işletmecilerin sayısının yarıdan bir fazlasının rızasını (uygun görüşleri) gösterir belge veya ilgili Kooperatif (Dernek) Yönetim Kurulunun uygun görüşlü kararı aranacaktır.
 3. c) Taksi çalıştırma ruhsatı hak sahipleri; plaka, ruhsat ve durak haklarını Belediye Encümen onayı ile devredebilirler. Devir esnasında devir alandan devir ücreti ve çalışma ruhsatı kıymetli evrak harcı alınır. Devir alacak olan işletmecinin, bu yönetmelik çerçevesinde çalıştırma ruhsatı sahibi olması zorunludur. Taksi çalıştırma ruhsatı devrinin Belediye Encümenince onaylanması halinde Belediye Meclisi tarafından belirlenen devir ücreti ve çalışma ruhsatı kıymetli evrak harcı Belediyenin veznesine yatırılacaktır.

ç) Çalıştırma ruhsatı hak sahiplerinin, aracı eskimesi nedeniyle değiştirmek istemesi halinde; Belediyeye yapacağı yazılı başvuru ile gerekçesini ve yeni alacağı aracın özelliklerini bildirir. Alınacak araç, bu yönergenin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uygun ise Belediye Zabıta Müdürlüğünün izni ile araç değiştirilebilir.

 

Duraklar Arası Geçiş Talebi ve Durakların İptali:

MADDE 22-

 1. a) Duraklar arası geçiş talepleri, geçilmek istenen taksi durağındaki tüm üyelerin rızası durumunda değerlendirmeye alınabilir.
 2. b) Tüm üyelerin nüfus cüzdan fotokopileri ve tarafından sakınca olmadığına dair dilekçelerini Zabıta Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
 3. c) Açılan durakların trafik güvenliği açısından sakınca doğurması ya da Trafikte meydana gelen değişimler, alt yapı değişme zarureti, yeni şeritler veya kavşakların yapılması vb. hallerde durum Zabıta Müdürlüğü tarafından yerinde gerekli incelemeler yapılarak tutanak ile birlikte karara bağlanmak üzere Belediye Encümenine gönderilir.

ç) Genel asayiş, suç işleme, suç işleyenlere yataklık, suçluları barındırma, çevre kirliliği, gürültü yapmak gibi nedenlerle rahatsızlığa sebebiyet verdikleri yerinde incelenerek, raporla tespit edilen duraklar yazılı olarak Şoförler ve Otomobilciler Odasına bildirilerek, uyarılır. Yapılan uyanlara rağmen rahatsızlığa son verilmediği Zabıta Memurları tarafından tutanak altına alınarak Encümen Karan doğrultusunda söz konusu taksi durakları iptal edilir.

 1. d) Kendi durak sınırlan dışında, bekleme ve yolcu taşıdığı tespit edilen T Plaka araca yönetmelik hükümlerine göre ceza işlemi uygulanır. Ayrıca yazılı olarak ilgili durak temsilciliğine uyarıda bulunulur. Uyarı hakkında ilgili Şoförler ve Otomobilciler Odasına bilgi verilir. Yapılan 2’inci yazılı uyarıya rağmen ihlale son verilmediği takdirde, söz konusu taksinin durak hakkı yeri ve T plakası Encümen Karan ile iptal edilir.
 2. e) Taksi duraklarının, acil olarak kapatılmasının gerektiği durumlarda, daimi olarak Belediye Encümeni tarafından kapatılabilir. Kapatılan taksi durağında çalışan ticari taksileri Encümen ayrı ayrı veya toplu bir şekilde farklı duraklara ve aynı durağa verebilir. Kapatılan taksi durağının tekrardan açılması Belediye Encümeninin tasarrufu altındadır.
 3. f) Taksi Durağının kapatılması durumunda alternatif yeni bir durak vermek gibi bir zorunluluk yoktur

 

Taksi Durağı Temsilciliği:

MADDE 23-

 1. a) Durak temsilcisi Belediye ile durak ve durak ve plaka hakkı sahipleri arasında koordinasyondan sorumlu olmak üzere, durak üyeleri arasından oy çokluğu ile seçilecektir.
 2. b) Her durak için bir temsilci seçilecek olup, seçilen temsilcinin ismi meslek odası ve Belediyeye bildirilecektir.
 3. c) Temsilci, Belediyenin almış olduğu tüm karar ve uygulamaları durak üyelerine bildirmekle yükümlüdür.

Belediye Alacaklarının Tahsili İle İlgili İşlemler:

Madde 24-

 1. a) İşletmeci taksitlerini, borçlarını ve cezalarını zamanında ödememesi halinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce ödeme emri düzenlenerek verilen süre içerisinde borçlarını ödemeleri istenir. Bu süre içerisinde ödeme yapmayanlardan 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun hükümlerine göre tahsilat yapılır. Borçlarını ödemeyenlere Encümence l5 gün süre verilir, Bu süre içerisinde de ödenmemesi durumunda Encümen kararıyla çalışa ruhsatı iptal edilir.
 2. b) Belediye Encümeni tarafından aracın çalışma ruhsatının iptali, bağlı bulunduğu taksi durağından çıkarılarak çalışmasının durdurulması sonucu işletmeci uğrayacağı zararı hiç bir şekilde Belediyeden talep edemez.

 

Belediyeden İzin Almadan Yapılan Devirlerde Veya Ortak Almalarda Yapılacak İşlemler:

Madde 25:  Taşköprü Belediyesinin izni olmadan (T) plakalı ticari taksiyi alan, satan, rehineden, devir ve satışının yapıldığının tespiti halinde satışı yapan araç sahibine gerekli tutanak düzenlenerek Encümen’ e sunulur. Encümen karan ile o yıl ki Çalışma Ruhsatı Harç Bedelinin 2 (iki) katı para cezası verilir. Para cezası her yıl yeniden değerlendirme oranına göre artırılır.

 

Hüküm Bulunmayan Haller:

MADDE 26- İşbu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Madde 27– (T) plakalı ticari taksilerin sevk ve idaresi, çalışma şartlan ve çalışma düzeni, “(T) Taksi Durağı çalışma Ruhsatı” araç sahiplerinin iş ve işlemleri ile ilgili işbu yönetmelikte bulunmayan konular hakkında uygulanacak her türlü cezai müeyyide (Ticari taksinin Ticaret ve Sanattan Men Edilmesi ve Ruhsat İptali ) dâhil Taşköprü Belediye Encümeni tarafından belirlenir.

 

Yürürlük

MADDE 28- Bu yönetmelik Taşköprü Belediye Meclisinin onayı ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 29- Bu yönetmelik Taşköprü Belediye Başkanlığınca yürütülür.

Bu yönetmelik Taşköprü Belediye Meclisinin 07.12.2022 tarih ve 60 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

 

 

 

 

Abdullah ÇATAL                              Murat SERDAROĞLU                                M. Emin DANA

Meclis Başkanı                                  Meclis Katibi                                                Meclis Katibi