ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ       : 07.12.2022

KARAR NO              : 52-53-54-55-56-57-58-59-60-61

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı Soyadı

 

Meclis Başkanı : Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri :Harun YALÇIN, Murat SERDAROĞLU, Yaşar KARTAL, Sennur YÜZÜCÜ, Cezmi GÜMÜŞ, Hüseyin KURT, Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER, Murat GÜR, Mehmet Emin DANA, Emine GÜLTEKİN

Katılmayanlar :

Belediye Meclisinin 07.12.2022 tarihinde gerçekleşen toplantısında aşağıdaki kararlar görüşülerek karara bağlanmıştır.

 

  1. 1. (2022/52) : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) ve 59.maddesinin (e) fıkrası ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun hükümlerine göre hazırlanan 2023 Mali Yılı Gelir Tarife Cetvellerinin öncelikle tüm maddelerin tek tek oylanmasına akabinde tüm maddelerin genel olarak yapılan açık oylama sonucu 01 Ocak 2023 tarihinden itibaren uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
  2. (2022/53) : Bütçe fonksiyonel birinci düzeyleri arasında 5393 sayılı Belediye kanunun 18.maddenin (b) bendi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. maddesi uyarınca aktarma yapılmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.
  3. 3. (2022/54) : 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesinin (b) fıkrası ve  Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ‘’Ek Ödenek’’ başlıklı 37. Maddesine istinaden; Gelir ve gider kalemleri olarak hazırlanan Belediyemiz Ek Bütçesinin 15.000.000,00 TL olarak kabulüne yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.
  4. (2022/55) : 10.04.2014 tarih ve 28968 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan D9 Belediyeler grubunda Belediyemizin Memur Norm Kadro sayısı 128 olarak açıklanmış bulunmaktadır. Bu nedenle hazırlanan ekli Geçici İşçi Vize Cetvelinde görüldüğü üzere 3x (5 ay 29 gün) = 15.87 Adam/Ay olarak geçici işçi çalıştırılmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.
  5. (2022/56) : Belediyemiz norm kadrosunda münhal bulunan 2 adet T.H Sınıfına bağlı 8 dereceli Mühendis kadrosunun iptal edilerek yerine 2 adet T.H Sınıfına bağlı 10 dereceli Tekniker Kadrosunun ihdas edilmesine ve kadro değişikliğini içeren ekli listedeki (II) sayılı Memur boş Kadro Cetveli ile Dolu – Boş kadro durumu (IV) nolu cetvellerin onaylanmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.
  6. (2022/57) : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Belediyemizde Tam zamanlı sözleşmeli olarak istihdam edilmesi düşünülen  Teknik Hizmetler Sınıfına bağlı 10 Dereceli Tekniker kadrosunda çalıştırılacaklara aylık net 5.510,00 TL ücret ödenmesine ve Hazine ve Maliye Bakanlığının 2022 yılı için Mahalli İdare Sözleşmeli Personel için yayınlayacağı genelge doğrultusunda ek ödemelerin yapılmasına, yıl içerisinde Devlet memuru aylıklarında genel bir artış yapılması durumunda, Belediye Meclisimizce belirlenen sözleşme ücreti yeni bir Meclis Kararı alınmasına gerek bulunmaksızın aynı oran ve/veya miktarda arttırılmasına, yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

  1. (2022/58) : Taşköprü Belediye Meclisince 06.04.2011 tarih ve 14 Sayılı kararı ile İçkili Yer Bölgesi olarak tespit edilen İlçemiz Muzafferettin Gazi caddesi üzerinde, Mühendis Mazhar sokağın kesiştiği, mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait 2/C nolu işyerinden 2/J nolu işyerine kadar olan 2.ve 3.katların ön cephesine 25 metre mesafeli alanın, İçkili Yer Bölgesi kapsamından çıkarılmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.
  2. (2022/59) :  İl Trafik Komisyonunca İlçemize tahsisi edilen ve boş bulunan 14 adet Ticari Taksi (T) plakalarının 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin (p) bendi gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satış iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.
  3. (2022/60) :  5393 Sayılı Belediye Kanunun 15’ inci maddesinin (b) bendi ( Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.) gereği hazırlanan Taşköprü Belediyesi Ticari Taksi (T Plaka) Çalışma ve Taşımacılık Yönetmeliği Meclisimizce yapılan değerlendirme ve inceleme neticesinde 5393 sayılı Belediyeler Kanunun 18’ inci maddesinin (m) bendi gereği yapılan açık oylama sonucu kabulüne oy birliği ile karar verildi.
  4. (2022/61) : Kamu İdarelerini Geliştirme Derneği tarafından 19-23 Aralık 2022 tarihleri arasında Çevre Mevzuatı Bilgilendirmesi kapsamında KKTC’ deki Güneş Enerji Santralleri ve Sulama Sistemleri Teknik gezisi eğitim programına Belediye Meclis üyeleri ile Belediye personellerin görevli olarak katılmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Abdullah ÇATAL                              Murat SERDAROĞLU                     M. Emin DANA

Meclis Başkanı                                  Meclis Katibi                                    Meclis Katibi