ARAÇ SATIŞ (İLAN)

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediye Encümeni

 

ARAÇ SATIŞ (İLAN)

 

Araç Satışı ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/C maddesine göre Açık Teklif Usulu ile ihale edilecektir.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

1-İdarenin Adresi                                           :Taşköprü Belediye Başkanlığı /Harmancık Mah.M.Gazi Cad  no:2/Taşköprü

2-İhale Konu İşin Niteliği ve Miktarı :

S.No Model/Marka/Özellik Plaka KM Muhammen Bedel %18 (KDV Dahil) Geçici Teminat Tutarı
1 1998  Model Ford Marka Transit Model Minübüs Uzun Şasi (Çekme Belgeli) 37 EZ 001 689.042 25.000-TL 750.-TL
2 1998  Model Ford Marka Transit Model Minübüs (12+1) (Çekme Belgeli) 37 LL 580 495.939 20.000.-TL 600.-TL

Araçların satışı sıra ile yapılacaktır.

 

3-İhalele Tarihi ve Saati                                 :07/06/2022  Salı günü Saat:14:00

4-İhalenin Yapılacağı Adres                           :Taşköprü Belediye Başkanlığı /Harmancık Mah.M.Gazi Cad no:2 /Taşköprü

5-İhalenin Yapılacağı Yer                               :Taşköprü Belediye Başknalığı /Encümen Toplantı Salonu

6-İhalenin Usulü                                            :2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (35/c) Açık Teklif Usulü

  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

5.1. Gerçek kişiler için nufus cüzdan fotokopisi  ve tebligat için adres beyanı

5.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza beyannamesi ve imza sirküleri

5.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi

5.4. Tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliği ortakları,üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliği noter tasdikli imza sirküleri

5.5. Tebligat için Şirket adres beyanı

6.-Geçici teminat  makbuzu

  1. Araç Görme Belgesi ve Şartname Alındı Makbuzu

8.İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir, ve 300.-TL karşılığı Taşköprü Belediyesi Gelir Şefliği adresinden satın alınabilir.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

  1. 2886 Sayılı Kanunun 6’ncı maddesinde ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11’inci maddesinin (g) bendinde yazılı olan kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.
  2. İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29.Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İsteklilere ilanen duyurulur.
  3. Şartname ve ilana ilişkin bilgiler taskopru.bel.tr adresinden görülebilir.

 

 

ARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ

 

Madde 1– İhaleye katılacak olanlar araçları; mahallinde gördüğüne, mevcut haliyle kabul ettiğine ve satın aldıktan sonra herhangi bir tadilat ve onarım talep etmeyeceğine dair alacakları “Araç Görme Belgesi” de  dahil olmak üzere yukarıda belirtilen evrakları zarfı içerisinde-zarfın yapıştırılan yeri – imzalanıp  kapalı  zarf içerisinde sunacaklardır.

Taşköprü Belediye Encümenine /Araç Satış  İhalesi  ibaresi ile isteklinin adının/açık adresinin  yazılı olduğu kapalı zarf içinde ve zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanmış şekilde  ihale saatinden önce Fen İşleri Müdürlüğü’ne  teslim edilecektir. 

İstekli hangi araç için ihaleye iştirak edecek ise zarfın üzerine aracın plakasını yazacaklardır.  Örnek -(Araç Satış İhalesi -37 EZ 001)  her iki araç için de başvurusu varsa 37 EZ 001 ve 37LL 580 ibaresi bulunacaktır.

 

İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin zarflarına ait belgelerini ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde, bir tutanakla tespit edilir.

Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır.  Yapılacak sözlü teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır.

İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra, komisyon başkanı, posta ile yapılmış teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir.

İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar.

Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

Madde 2-Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılmazlar.

İhaleyi yapan idarenin;

a-       İta Amirleri

b-     İhale işlerini yürütmek, hazırlamak, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c-        (a )ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinciderece dahil)kan ve sıhri hısımları,

d-       (a) , (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (Bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç)

Yukarıda belirtilen şahıslardan ihaleye katılanların tespit edilmesi halinde alınan geçici teminat gelir kaydedilir.

Gelir kaydedilen geçici teminat ile ilgili olarak hiçbir hak iddia edilemez.

Gerekirse ilgililer hakkında Devlet İhale Kanununun 83,84,85. Maddeleri uyarınca yasal işlem yapılır.

Madde 3-Taşınır mal satın alamayanların geçici teminatları ihale sonunda ve mesai saatleri içinde teminat alındılarına “İade edilmesinde sakınca bulunmamaktadır” şerhi düşülerek imzalandıktan sonra alındı karşılığı iade edilir.

Madde 4-Taşınır mal satın alanların  geçici teminat tutarları ihalenin şartname hükümlerine uygun olarak ihale bedelinin tamamının ödenmesi ve taşınır malın teslim alınıp götürülmesi şartıyla ilgilinin isteği üzerine yükleniciye geri verilir. Teminatlar Taşköprü Belediye Gelir Servisi veznesine yatırılabilir. Sözleşme süresi içinde mal bedelinin ödenmesi halinde kesin teminat yatırılması gerekmez.

Madde 5-Açık teklif usulüyle ihalede aşağıdaki kurallara uyulur.

a-Açık teklif usulü ihale; İhale komisyonu tarafından açılarak ihaleye ilişkin gerekli açıklamalar yapılıp, işlemlerin tamamlandığı ve ihale düzeninin sağlandığı anlaşıldıktan sonra ihaleye başlanır.

b-İhale  esnasında artırma için sürülecek en az pey miktarı  200.-TL dır. Açık artırmada pey sürenler kendinden fazla pey süren çıkmadığı sürece teklif ettikleri bedele bağlıdırlar. İstekliler artırmada teklif ettikleri bedelden vazgeçemezler.

c- İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihale yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

d- Arttırma sırasında ihaleden en son çekilenin adı soyadı ve adresiyle sürdüğü pey ihale kararına yazılarak ilgilinin imzası alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir.

e-Verilen teklifler sonucunda araç en yüksek bedeli verene satılır. Son teklifler alındıktan ve İhale Komisyonu karar verdikten sonra zam teklifi kabul edilemez.

                        f-İhale Komisyon kararlarının isteklilere duyurulmasıyla tamamlanır.

                        g-İhale esnasında bu şartnamenin14. Maddesinde belirtilen yasaklara uymadıkları belirlenenler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84. Maddesi uyarınca yasaklama kararı alınıp alınmadığına bakılmaksızın derhal ihale komisyonunca ihale yerinden uzaklaştırır. Bu suretle ihale yerinden uzaklaştıranlar aynı ihalede attırmalara katılamazlar.

Madde 6-İhale kararın alıcıya bildirilmesini müteakiben 15 gün içerisinde ihale bedeli idare hesaplarına nakit olarak yatırılacaktır. İhale üzerinde kalan isteki bu süre içerisinde ihale bedelini ödemediği takdirde idaremize sunmuş olduğu ihale teminatı irat kaydedilir.

Madde 7 –Teklif Fiyatına Dahil Olan Giderler:

İhale bedelin ayrı olarak İhale karar pulu bedeli  (binde beşvirgül altmışdokuz) 5,69  alıcı tarafından ödenecektir.Noter masrafları alıcıya aittir.

Madde 8-Taşınır mallar hâlihazır durumu ile ihaleye sunulmakta olup isteklinin taşınır malı yerinde bizzat görerek ihaleye katıldığını kabul ettiğinden mevcut kusurlarından dolayı idarece hiçbir sorumluluk kabul olunmaz ve şartname eki listede belirtilen hususlara müşteri tarafından hiçbir şekilde itiraz edilemez. Yapılan itirazlar idarece reddedilir.

Madde 9-İhalesi yapılan taşınır mal bulunduğu yerde hali hazır durumuyla teslim edilir. Teslim-Tesellüm yükleme ve boşaltma giderleri ile bu konularda doğacak diğer giderler ile vergi, resim ve harçlar müşteriye aittir.   İhalesi yapılan taşınır malın ihale bedelinin yatırıldığı günü izleyen 3 (üç) gün içinde ihale üzerinde kalan tarafından bulunduğu yerden teslim alınıp alındığı gün götürülmesi zorunludur.

Madde 10-Bu şartname ekli listelerde gösterilmek suretiyle ihaleye sunulan taşınır mallardan idarece gerek görülenler, en geç ihale saatine kadar ihale dışı bırakılan taşınır mal ihale komisyonu başkanınca ihale yerinde satışlara başlanılmadan önce duyurulur.

Madde 11-Tescile tabii taşınır malların tescille ilgili her türlü masrafları ve trafik işlemleri alıcıya aittir. Müşteri taşınır malın bedelini yatırdığı tarihi takip eden günden itibaren, şartnamede gösterilen süre içinde idarenin kendisine taşınır malı teslim etmemesi halinde sürenin bitim tarihini takip eden 15 gün içinde 10 gün müddetli noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir. İhalenin bu madde uyarınca iptali; sözleşmenin feshi veya idarece taşınır malın teslim edilmemesi hallerinde ödenen geçici teminat ve ihale bedeli iade edilir.

Madde 12-Açık teklif usulü ile ihale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması esnasında;

                        a-Hile, desise, vaat, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla açık artırmaya ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

                        b-İhale esnasında isteklileri tereddüde düşürecek veya rekabeti kıracak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıya ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme tartışma yapmak.

                        c-Sahte belge yada sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs edilerek, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapmak veya işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme araç veya usuller kullanmak, yasak olup bu yasaklara uymayanlar hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84 ve 85. Maddeleri uygulanır.

Madde 13-Açık teklif usulü ile sözleşme ve taahhüdün tümünün yapılmasına ait bütün vergi, resim, harçlar ve benzeri mali yükümlülüklerle sözleşme giderleri alıcıya aittir.

Taşınır malla ilgili katma değer vergisi dahil, her çeşit vergi, resmi, harç ve mali yükümlülükler alıcıya aittir.

Taşınır mal ihalelerinde (Hurda taşıtlar dahil) taşıt alım vergisinin ödenmesinin gerektiği hallerde, alıcı tarafından verginin ödendiğini gösterir belgenin işlemlerin tamamlanmasından önce ihaleyi yapan idareye ibraz edilmesi gerekmektedir.

Madde 14-Bu şartname ve ekleri satış sonrası düzenlenecek ihale kararında hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun hükümleri uygulanır.

Madde 15-Bu şartname uyarınca yapılacak ihalelerden doğabilecek ihtilaflar, öncelikle Arsin Belediye Başkanlığınca, bu mümkün olmadığı takdirde ihaleyi yapan idarenin bulunduğu yer mahkemelerinde ve icra dairelerinde çözümlenir.

Madde 16- İhale üzerinde kalanın sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı ceza nedeniyle taahhüdünü yapamayacak duruma girmesi halinde 9. Maddede belirtilen süre içinde belge ile müracaat koşulu ile kendisi veya vekiline süre uzatımı verilebilir. Alıcının ölümü halinde varisleri malın teslim süresi içinde mahkemeye eksiksiz müracaat koşulu ile veraset ilamının veriliş tarihini takip eden günden başlamak üzere şartnamedeki teslim alma süresi kadar süre verilebilir.

Madde 17- İhaleye katılanlar bu şartname ve eklerindeki hükümleri aynen okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

 

AÇIKLAMALAR/EKLER

 

Açık Teklif Usulü
Açık teklif usulü ile yapılabilecek ihaleler:
Madde 45 – Bu Kanunun 1 inci maddesinde yazılı işlerden, tahmin edilen bedeli her yıl
Genel Bütçe Kanunu ile tespit edilecek tutarı geçmeyen ihaleler açık teklif usulüyle yapılabilir.
Açık teklif usulünün uygulanması:
Madde 46 – Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde
tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.
Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
Açık teklif usulünde ihale:
Madde 47 – İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini
ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, isteklilerönünde, bir tutanakla tespit edilir.Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır. . Yapılacak sözlü  teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır.
İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra, komisyon başkanı, posta ile yapılmış teklif-
ler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılmasını sağlar.
Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerinbu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve imzaları alınır.İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir.İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar.Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; istek-
lilerden komisyon huzurunda son teklifleri  bildirmeleri istenebilir. Daha önce
ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

 

İhale sonucunun karara bağlanması:
Madde 48 – Sözlü veya yazılı son teklifler alındıktan sonra, ihale 41 inci maddeye göre
karara bağlanır.
İhalenin yapılamaması:
Madde 49 – Açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri
veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde, yeniden aynı usulle ihale açılır veya idare yararıgörüldüğü takdirde, ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde iş 43 üncü maddenin ikincifıkrasında belirtilen esaslar dahilinde pazarlıkla yaptırılabilir

 

İhale sonucunun karara bağlanması :
Madde 41 – 40 ıncı madde gereğince kabul edilen teklifler incelenerek :
a) İhalenin yapıldığı, ancak ita amirinin onayına bağlı kaldığı
b) Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için süreye ihtiyaç duyulduğu ve şartnamelerde daha uzun bir süre öngörülmemiş ise ihalenin 15 günü geçmemek üzere başka bir güne bırakıldığı,
c) İhalenin yapılmadığı,
Hususlarından birine karar verilir ve bu husus gerekçeli bir karar veya karar özeti halinde yazılarak komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum hazır bulunanlara bildirilir.

 

Sözleşme yerine geçen bu şartname ve eklerini okudum. Belirtilen tüm şartları kabul ediyorum.

 

İSTEKLİNİN

 

Adı Soyadı     :

Tc/Vergi No    :

Tel                   :

İmzası:

Tarih:

 

 

Bu şartname istekli tarafından imzalanıp ihale zarfı içine konacaktır

 

 

 

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ARAÇ SATIŞI

(ARAÇ GÖRME BELGESİ)

 

 

Taşköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde Belediye Araç Garajı alanı mahallinde 07/06/2022 tarihinde saat 14:00 de Belediye Encümenince satış ihalesi yapılacak olan Çekme Belgeli  1998 Model Ford Marka Transit Model 37 EZ 001 plakalı aracı mahallinde gördüğümü, mevcut haliyle kabul ettiğimi ve satın aldıktan sonra herhangi bir tadilat ve onarım talep etmeyeceğimizi beyan ve kabul ederim.

 

Tarih

İstekli

İsim İmza

 

 

 

 

 

 

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDE BAŞKANLIĞI

ARAÇ SATIŞI

(ARAÇ GÖRME BELGESİ)

 

 

Taşköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde Belediye Araç Garajı alanı mahallinde 07/06/2022  tarihinde saat 14:00 de Belediye Encümenince  satış ihalesi yapılacak olan Çekme Belgeli 1998 Model Ford Marka Transit Model 37 LL 580 Plakalı aracı mahallinde gördüğümü, mevcut haliyle kabul ettiğimi ve satın aldıktan sonra herhangi bir tadilat ve onarım talep etmeyeceğimizi beyan ve kabul ederim.

 

Tarih

İstekli

İsim İmza

 

 

 

 

 

 

Örnek Zarf Ön Yüzü (Not:Zarfın arka yüzü yapıştırılan kısmı imzalanacaktır)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

Taşköprü Belediye Başkanlığı

Belediye Encümenine

 

 

İsteklinin Adı Soyadı  :……………………………………

İhalenin Adı                :Araç Satış İhalesi

İhalenin Kısmı :………. Plakalı Araç Satış İhalesi

İhale Tarihi                 :07/06/2022

İhalenin Saati              :14:00

İhalenin Adresi           :Harmancık Mahallesi M.Gazi Cad.No:2 Taşköprü/Kastamonu