MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

T.C TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ      : 03.03.2021

KARAR NO              : 17-18-19-20-21-22

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı Soyadı

 

Meclis Başkanı : Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri   : Harun YALÇIN, Murat SERDAROĞLU, Şeref Nur MEMİOĞLU, Fatih PURTUL, Hüseyin KURT, Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER, Murat GÜR, Emine GÜLTEKİN

Katılmayanlar : Yaşar KARTAL, Mehmet Emin DANA

Belediye Meclisinin 03.03.2021 tarihinde gerçekleşen toplantısında aşağıdaki hususlar görüşülerek karara bağlanmıştır.

1.( 2021/17 ) :  Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali ‘Pompeiopolis Antik Kenti Tanıtım Etkinlikleri ve Tarım ve Hayvancılık Fuarı’ nın’ 34. sü bu yıl 19-22 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenmesine ve Belediye Başkanı Abdullah ÇATAL’ ın Başkanlığında Festival Komitesinin oluşturulmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

2.( 2021/18 ) : 3194 sayılı yasanın 1,8, 21 ve 40 ncı maddeleri, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 66. Maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesi esaslarına dayanılarak hazırlanan  Taşköprü Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliği; Meclisimizce yapılan değerlendirme ve inceleme neticesinde Taşköprü Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliği uygun bulunduğundan, 5393 sayılı Belediyeler Kanunun 18’ inci maddesinin (m) bendi gereği yapılan açık oylama sonucu kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

3.( 2021/19 ) : Meclis kararımız ile belirlenen Geçici İnşaat Ruhsat Ücretlerinin Meclisimizce tekrar değerlendirilmesi neticesinde 2021 yılında uygulanacak Geçici İnşaat Ruhsat Ücretlerinin aşağıda belirtilen şekilde uygulanmasına ve 2021 yılı gelir tarifelerine (Ücret ve Harç Tarifeleri) eklenmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verilmiştir.

  1. Geçici İnşaat Ruhsat Ücreti Kabul edilen
  2. 250 m2’ ye kadar olan inşaatlardan her bir m2’ için 40,00- TL
  3. 250 m2’ den yukarı olan inşaatlardan her bir m2’ için                           50,00- TL
  4. Belediyemize ait Büfe vb. yerlerden her bir inşaat için m2’ için 300,00- TL
  5. Otopark ve Oto yıkama yerlerinden her bir m2’ için 50,00-TL
  6. Dernek ve Vakıf Kurumlarından %50’si alınır.
  7. İşyerleri, kafeterya vb. yerlerden parsel sınırına yapılacak sökülür takılır geçici ilave çıkmalardan m2 x emlak rayiç değeri x 2 katı olarak hesaplanır.

 

4.( 2021/20 ) : Belediye Başkanlığımız tarafından yürütmüş olduğumuz hizmetlerin aksamadan zamanında yürütülebilmesi amacıyla Evde Sağlık Hizmetleri ve Cenaze hizmetlerinde kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığından iktisadi ambulans özelliğini kaybetmiş hibe veya bağış yoluyla 2 adet ambulans talep edilmesine, bu talep ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve takip etmek üzere Belediye Başkanı Abdullah ÇATAL’ a yetki verilmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

5.( 2021/21 ) : Belediye Meclisimizce yapılan değerlendirme neticesinde Taşköprü Belediyesi Gökırmak Mahallesi ile Eskiatça köyü arasındaki sınırın Taşköprü Kaymakamlığı tarafından Meclisimize gönderilen ekli Sınır krokisinde belirlendiği şekilde kabulüne yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verilmiştir.

 

6.( 2021/21 ) : 5393 sayılı Belediye Kanunun 68 Maddesinde belirtilen hüküm nedeniyle Belediyenin toplam borç stokları % 10. İç Borçlanmayı geçeceğinden, 68.madesinin (d) ve (e) bendine göre dosyanın hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Belediyemizce kullanılmak üzere 5.000.000.00 (Beşmilyon) TL Kredi kullanılması için izin onayının alınmasına ve borçlanma ile ilgili iş ve işlemlerin yapılabilmesi için Belediye Başkanı Abdullah ÇATAL’ a yetki verilmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Abdullah ÇATAL                             Ş. Nur MEMİOĞLU                         Emine GÜLTEKİN

Meclis Başkanı                                   Meclis Katibi                                      Meclis Katibi