KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ        : 04.11.2020

KARAR NO               : 52-53-54-55-56

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı Soyadı

 

Meclis Başkanı    : Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri   : Harun YALÇIN, Murat SERDAROĞLU, Şeref Nur MEMİOĞLU, Fatih PURTUL, Hüseyin KURT, Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER, Mehmet Emin DANA, Murat GÜR, Emine GÜLTEKİN

Katılmayanlar : Yaşar KARTAL

Belediye Meclisinin 06.11.2019 tarihinde gerçekleşen toplantısında aşağıdaki kararlar görüşülerek karara bağlanmıştır.

  1. 1. (2020/52) : Belediyemizin 2021 Yılı Gelir ve Gider bütçesi 26.500.000,00.-TL. Olarak denk bir şekilde olduğu, Bütçe kararnamesi madde madde, gider bütçesi kurumsal kodlaması yapılan birimlerin fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyi, gelir bütçesi ekonomik kodlamasının birinci düzeyleri ekleri ile birlikte fasıl fasıl oylanarak oy birliği ile kabul edilmiştir.
  2. (2020/53) : Belediye Başkanlığımızdan ölüm nedeni ile işten ayrılışı yapılan 1 ( bir ) personelimize ait Kıdem Tazminatları ödenebilmesi için İller Bankası A.Ş.’ den 241.928,13 TL kredi kullanılmasına ve 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Abdullah ÇATAL’ a yetki verilmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.
  3. (2020/54) : Belediye Meclisimizin 01.09.2020 tarih ve 45 sayılı kararı ile onaylanan Taşköprü İlçesi 1/1000 ve 1/5000 ölçekli revizyon, ilave nazım ve uygulama imar planları 02.09.2020 ila 02.10.2020 tarihleri arasında askı ilanına çıkarılmış olup, askı ilan süresinde imar planlarına 38 adet dilekçe ile itiraz edilmiştir. Belediye Meclisimizin 07.10.2020 tarih ve 49 sayılı kararı ile Meclisimize sunulan 38 adet imar planına itiraz dilekçelerinin gerekli inceleme yapılarak hazırlanacak komisyon raporunun Belediye Meclisimize sunulmak üzere İmar Komisyonuna havale edilen itiraz dilekçeleri ile ilgili Belediyemiz İmar Komisyonu tarafından hazırlanarak Belediye Meclisimize okunan İmar komisyon raporu oylamaya sunulmuştur.

Belediye Meclisimizce yapılan açık oylama neticesinde;

İmar  Komisyon raporunda dilekçelerin İncelenmesi bölümünde;

1,2,3,4,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,33,34,35,37,38 numaralı dilekçelerin İmar Komisyonu tarafından incelenmesi sonucu verilen kararların İmar Komisyonundan geldiği şekilde uygun bulunduğuna yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verilmiştir.

5 numaralı dilekçenin İmar Komisyonunca yapılan incelemesi neticesinde; ‘‘MURAT BALCIOĞLU ve hissedarlarının verdiği 17/09/2020 tarih ve 3456 sayılı Gizlice Mah.342 ada 34-432 parselde bulunan taşınmazlara ilişkin talepleri hususundaki dilekçe komisyonumuzca incelendi.

Yapılan incelemede 2000 yılındaki imar planında okul alanı olarak gösterilmesine rağmen bugüne kadar ilgili kurumca bu alana okul yapılmak üzere talep de bulunulmadığı, okulların kamuya ait arazilere yapılması yönünde talep de bulunulduğu, bu nedenle dilekçe sahiplerinin mağduriyetinin giderilmesi için okul alanın konut alanına dönüştürülmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Ancak ilgili kurumla bu konuyla ilgili yazışmaların devam etmesi nedeniyle kurumdan gelecek görüş doğrultusunda plan değişikliği yapılması komisyonumuzca oy birliği kabul edilmiştir.’’ Bahse konu dilekçe ile ilgili İmar Komisyonu kararının Meclisimizce değerlendirmesi neticesinde;  Gizlice Mah. 342 ada 34-432 parselde bulunan taşınmazlar hakkındaki talebin ilgili kurum görüşü alınmasına müteakip Belediye Meclisinde görüşülmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verilmiştir.

8 numaralı dilekçenin İmar Komisyonu tarafından incelenmesi sonucu  verilen kararın İmar Komisyonundan geldiği şekilde uygun bulunduğuna yapılan açık oylama sonucu Belediye Meclis Üyesi Murat GÜR’ ün çekimser oyuna karşılık 10 kabul oyla oy çokluğu ile karar verilmiştir.

19 numaralı dilekçenin İmar Komisyonu tarafından incelenmesi sonucu  verilen kararın İmar Komisyonundan geldiği şekilde uygun bulunduğuna yapılan açık oylama sonucu Belediye Meclis Üyesi Murat SERDAROĞLU’ nun çekimser oyuna karşılık 10 kabul oyla oy çokluğu ile karar verilmiştir.

25 numaralı dilekçenin İmar Komisyonu tarafından incelenmesi sonucu verilen kararın İmar Komisyonundan geldiği şekilde uygun bulunduğuna yapılan açık oylama sonucu Belediye Meclis Üyeleri Ceyhun ÇORBACI, Murat GÜR, Hüseyin ER, Emine GÜLTEKİN ve Mehmet Emin DANA’ nın red oyuna karşılık 6 kabul oyla oy çokluğu ile karar verilmiştir.

32 numaralı dilekçenin İmar Komisyonu tarafından incelenmesi sonucu  verilen kararın İmar Komisyonundan geldiği şekilde uygun bulunduğuna yapılan açık oylama sonucu Belediye Meclis Üyesi Harun YALÇIN’ ın red oyuna karşılık 10 kabul oyla oy çokluğu ile karar verilmiştir.

36 numaralı dilekçenin İmar Komisyonu tarafından incelenmesi sonucu  verilen kararın İmar Komisyonundan geldiği şekilde uygun bulunduğuna yapılan açık oylama sonucu Belediye Meclis Üyeleri Ceyhun ÇORBACI, Murat GÜR, Hüseyin ER ve Emine GÜLTEKİN’ nin red oyuna karşılık 7 kabul oyla oy çokluğu ile karar verilmiştir.

  1. (2020/55) : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Meclisin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18 inci maddesinin e) fıkrasında; Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar verebileceğinin Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında olduğu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun “Kiralarda Sözleşme Süresi” başlıklı 64 üncü maddesinde; Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresinin, on yıldan çok olamayacağı hüküm altına alınmıştır. Belediye Başkanlığımıza ait Karasait Mahallesi Karasait Sokak No:2-D Taşköprü/Kastamonu Adresinde bulunan işyerinin 2886 sayılı sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık arttırma sureti ile 10 yıllığına kiraya verilmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.
  2. (2020/56) : Belediye Meclisinin 04.10.2017 tarih ve 57 sayılı kararı ile Jandarma Genel Komutanlığına tahsisi yapılmak üzere Maliye Hazinesine devrinin yapılması kararı verilmiş olan Harmancık Mahallesi 277 ada 86 parselde bulunan 8.244 m² lik arsanın tahsisinin kaldırılarak Belediye Başkanlığımıza geri devri yapılmak kaydıyla Belediyemize ait Gizlice Mahallesi 158 ada 70 parselin İlçe Jandarma Komutanlığı binası yapılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e  ve 75. maddeleri gereğince; Jandarma Genel Komutanlığına tahsisi yapılmak üzere Maliye Hazinesine devrinin yapılmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.