EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETİ

KARAR TARİHİ      : 07.10.2020

KARAR NO              : 48-49-50-51

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı Soyadı

 

Meclis Başkanı : Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri : Harun YALÇIN, Murat SERDAROĞLU, Yaşar KARTAL, Şeref Nur MEMİOĞLU, Fatih PURTUL, Hüseyin KURT, Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER, Murat GÜR, Mehmet Emin DANA, Emine GÜLTEKİN

Katılmayanlar : –

Belediye Meclisinin 07.10.2020 tarihinde gerçekleşen toplantısında aşağıdaki kararlar görüşülerek karara bağlanmıştır.

  1. (2020/48) : 2021 Yılı Bütçesine ilişkin çalışmalar Başkanlık ve Encümen tetkiki ile tamamlanmıştır. 2021 Yılı Bütçe tasarısı üzerinde gerekli incelemelerin yapılması için Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi ve komisyon tarafından hazırlanacak görüş ve raporlarla birlikte meclisimize sunulmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.
  2. (2020/49) : Taşköprü Belediye Meclisimizin 01.09.2020 tarih ve 45 sayılı kararı ile onaylanan Taşköprü İlçesi 1/1000 ve 1/5000 ölçekli revizyon ilave nazım ve uygulama imar planları 02.09.2020 ila 02.10.2020 tarihleri arasında askıya çıkarılmış olup, 02.10.2020 tarihi mesai bitimde askıdan indirilmiştir. Askı sürecinde imar planlarına 38 adet dilekçe ile itiraz edilmiştir. İtiraz dilekçelerinin Belediye Meclisimizde görüşülmesi neticesinde; Meclisimize sunulan 38 adet imar planına itiraz dilekçelerinin gerekli inceleme yapılarak hazırlanacak komisyon raporunun Belediye Meclisimize sunulmak üzere İmar Komisyonuna havalesinin yapılmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.
  3. (2020/50) : Belediye Başkanlığımızın içinde bulunduğumuz pandemi döneminde gelirlerinde meydana gelen azalma, ödemelerde ve yapılacak olan yatırımlarda aksaklıklar meydana getirdiğinden, Belediyemizin yapacağı yatırım harcamalarında ve ödemelerde kullanılmak üzere, Belediye Başkanlığımıza ait;

1- Gizlice Mahallesi 342 ada 1011 Parselde bulunan 274,08 m²

2- Gizlice Mahallesi 342 ada 1012 Parselde bulunan 388,64 m²

3- Gizlice Mahallesi 342 ada 1013 Parselde bulunan 287,87 m²

4-Gizlice Mahallesi 342 ada 1014 Parselde bulunan 304,78 m²

5-Gizlice Mahallesi 342 ada 1015 Parselde bulunan 502,38 m²

6-Gizlice Mahallesi 342 ada 1016 Parselde bulunan 344,76 m²

7-Gizlice Mahallesi 342 ada 1017 Parselde bulunan 656,45 m²

8- Harmancık Mahallesi 149 ada 18 parselde bulunan 313,23 m²’ lik taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışının yapılmasına ve satış işlemi için Belediye encümenine yetki verilmesine 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi (Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.) gereği, yapılan açık oylama sonucu Belediye Meclis Üyeleri Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER, Murat GÜR, Emine GÜLTEKİN ve Mehmet Emin DANA’ nın 5 red oylarına karşılık 7 kabul oyla oy çokluğu ile karar verildi.

  1. (2020/51) : 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği; Belediye Başkanlığımızda atama ve emeklilik işlemleri yapıldığından dolayı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabii olarak boş bulunan Genel İdari Hizmetler Sınıfına bağlı 1 dereceli Muhtarlık İşleri Müdürü kadrosunun dolu, Teknik Hizmetler sınıfına bağlı 1 adet 3 dereceli ve 1 adet 4 dereceli Tekniker kadrosunun boş olarak güncellenerek (IV) Sayılı Dolu-Boş Kadro Durumu (Memur) cetvelleri ile  Belediye Başkanlığımızda işçi kadrosunda görev yapan işçilerimize ait (VII) Sayılı  Sürekli İşçi Dolu – Boş Kadro Durum cetvellerinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18.maddesinin (l) bendi gereği; onaylanmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.