TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI

                                                                                                            T.C.
                                                                                    TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
                                                                            TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLAN METNİ

1- İhale 21.08.2023 Pazartesi Günü Harmancık Mahallesi Muzafferettin Gazi Caddesi No:2 de Belediye Encümen odasında yapılacaktır.
2- Mülkiyeti Taşköprü Belediyesine ait olan aşağıda bilgileri verilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile (açık arttırma) kiralama ihalesi yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Niteliği Kira Müddeti Aylık Kira Bedeli Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati İhale Türü
Kastamonu-Taşköprü Karasait Mah 348 Ada 7-36-37 Parsel Karasait Mah. Yeni Otogar Küme Evleri: NO:21
Oto Galeri 3 YIL 1.500,00 TL 1.620,00 TL 21/08/23 14:00 Açık İhale
Kastamonu-Taşköprü Karasait Mah 348 Ada 7-36-37 Parsel Karasait Mah. Yeni Otogar Küme Evleri: NO:22
Oto Galeri 3 YIL 1.500,00 TL 1.620,00 TL 21/08/23 14:30 Açık İhale
Kastamonu-Taşköprü Karasait Mah 348 Ada 7-36-37 Parsel Karasait Mah. Yeni Otogar Küme Evleri: NO:32
Çay Ocağı 3 YIL 1.750,00 TL 1.890,00 TL 21/08/23 15:00 Açık İhale

3- HALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE BELGELER:

A-İhaleye kendi adına katılacak gerçek kişiler;
a) Nüfus cüzdanı sureti veya T.C.Kimlik numaralarını ihtiva eden ‘Nüfus Cüzdanı’ ,’Sürücü Belgesi’ veya ‘Pasaport’
b) İhaleye İştirak etmek isteyenlerin kanuni ikametgah belgesi
c) Vekaletin iştirak edeceklerden;isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tastikli vekaletname
d) Mevzuatı Gereği gerçek kişiler Ticari faaliyette bulunuyor ise Ticaret Sanayi Odası,Esnaf Odası,Şoförler Odası Vb. İlgili meslek Odası belgesi
e) Belediye’ye borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge
f) Geçici Teminat Yatırıldığını gösterir belge
B-Tüzel kişiler adına katılacak istekliler;
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri,Vekaletname,Şirket ana sözleşmesi, Ticaret Sicil Gazetesi ve yetkilinin Nufüs cüzdan fotokobisi
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya Esnaf Odasından ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Ortak girişim olarak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte Ortaklık Beyannamesi’ni ibraz etmek zorundadır.
d) Belediye’ye borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.
e) Geçici Teminat Yatırıldığını gösterir belge

4- İhale Şartnamesi Mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilecek olup ;İhale şartname bedeli 100.00.TL dir

5- İhaleye iştirak edecek şahısların Belediyemize vadesi geçmiş borcundan Dolayı Belediye ile icralık bir kovuşturma olmadığına ve vadesi geçmiş borcun bulunmadığı, şayet varsa borçlarını ödedikleri takdirde ihaleye iştirak edebileceklerdir.

6- İlan olunur.

Posted in: