TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

 

 

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ       : 07.07.2023

KARAR NO              : 34-35-36-37-38

 

 

                                     

Belediye Meclisinin 07.07.2023 tarihinde gerçekleşen toplantısında aşağıdaki kararlar görüşülerek karara bağlanmıştır.

  1. (2023/34): 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesinin (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ‘’Ek Ödenek’’ başlıklı 37. Maddesine istinaden; Gelir ve gider kalemleri olarak hazırlanan Belediyemiz Ek Bütçesinin 30.000.000,00 TL olarak kabulüne yapılan açık oylama sonucu mevcudun oy birliği ile karar verildi.
  2. (2023/35): Belediyemiz İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Güneş Enerji Santrali Yapım İşleri vb. Proje ve Yatırım harcamalarında kullanılmak 5393 Sayılı kanunun 68/e bendi hükmüne istinaden 14.500.000,00 TL (Ondörtmilyonbeşyüzbin) kredi kullanılmasına, ve kredi kullanımına ilişkin yapılması gereken her türlü iş ve işlemler için Belediye Başkanı Abdullah ÇATAL’ a yetki verilmesine yapılan açık oylama sonucu 4 red oya karşılık 7 kabul oyla meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verildi.
  3. (2023/36): Belediyemize ait olan Ağcıkişi Mahallesi 598 ada 1 parsel de bulunan 1468,28 m²’ lik taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışının yapılmasına ve satış işlemi için Belediye encümenine yetki verilmesine 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereği, yapılan açık oylama sonucu 4 red ve 1 çekimser oya karşılık, 6 kabul oyla mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.
  4. (2023/37): Belediyemize ait olan Gizlice Mahallesi 449 ada 49 parsel de bulunan 140 m²’ lik ve Gizlice Mahallesi 449 ada 90 parsel de bulunan 126.09 m²’ lik taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışının yapılmasına ve satış işlemi için Belediye encümenine yetki verilmesine 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereği, yapılan açık oylama sonucu 4 red ve 1 çekimser oya karşılık, 6 kabul oyla mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

 

  1. (2023/38): 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (f) ve 59. maddesinin (e) fıkrası ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun hükümlerine göre hazırlanan ve Belediye Meclisimizin 07.12.2022 tarih ve 52 sayılı kararı ile kabul edilen 2023 yılı ücret tarifesi içerisinde bulunan yukarıdaki gelir kalemlerinde artış yapılarak hazırlanan gelir kalemleri öncelikle tüm maddelerin tek tek oylanmasına akabinde tüm maddelerin genel olarak yapılan açık oylama sonucunda 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren yukarıdaki şekilde uygulanmasına ve 2023 yılı ücret tarifesine eklenerek güncellenmesine yapılan açık oylama sonucu mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Abdullah ÇATAL           Murat SERDAROĞLU                M. Emin DANA             Sennur YÜZÜCÜ

Meclis Başkanı                Meclis Katibi                                Meclis Katibi                  Meclis Katibi (Yedek)