T.C. TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLAN METNİ

  T.C.
TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLAN METNİ

 

1- İhale 21.07.2023 Cuma Günü Harmancık Mahallesi Muzafferettin Gazi Caddesi No:2 de Belediye Encümen odasında yapılacaktır.

2-  Mülkiyeti Taşköprü Belediyesine ait olan aşağıda bilgileri verilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile (açık arttırma) kiralama ihalesi yapılacaktır. 

İl İlçe Mahalle Niteliği Kira Müddeti Aylık Kira Bedeli Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati İhale Türü
Kastamonu-Taşköprü

Gizlice Mah.Gizlice Cami Sokak No:9 Tabakhane Mahallesi 114 Ada 7 Parsel

Tarihi Konak

 

3 YIL 2.000,00 TL 2.160,00 TL 21/07/23 10:00 Açık İhale

 

3- HALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE BELGELER:

 

A-İhaleye kendi adına katılacak gerçek kişiler;

1) T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı” veya “Pasaport” fotokopisi,

2) Kanuni İkametgâh sahibi olduğuna dair İkametgâh belgesi,

3) Gerçek kişiler için imza beyanı (Noter tasdikli) ve vekâleten iştirak edeceklerden; isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı.

4) Gerçek kişinin ticari faaliyeti bulunuyor ise Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

5) Belediye’ye borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge

 

6) Geçici Teminat Yatırıldığını gösterir belge

 

B-Tüzel kişiler adına katılacak istekliler;

1) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri,yetki belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi,

2) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasından ihalenin yapılmış olduğu yıl içeresinde tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

3) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi.

4) Belediye’ye borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge

 

5) Geçici Teminat Yatırıldığını gösterir belge

 

C- Ortak girişim olarak katılım olması halinde istenen diğer belgelerle birlikte Noter Tasdikli Ortaklık Beyannamesi’ni ibraz etmek zorundadır.

4-  İhale Şartnamesi Mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilecek olup ;İhale şartname bedeli 100.00.TL dir
5- İhaleye iştirak edecek şahısların Belediyemize vadesi geçmiş borcundan Dolayı Belediye ile icralık bir kovuşturma olmadığına ve vadesi geçmiş borcun bulunmadığı, şayet varsa borçlarını ödedikleri takdirde ihaleye iştirak edebileceklerdir.

 

6- İlan olunur.

    Abdullah ÇATAL

                                                     Taşköprü Belediye Başkan

Posted in: