2500 ADET GIDA İHTİYAÇ KOLİSİ

2500 ADET GIDA İHTİYAÇ KOLİSİ

TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2500 Adet Gıda İhtiyaç Kolisi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/143284

 

1-İdarenin
a) Adı : TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Harmancık mahallesi M.Gazi Cad. 2 37400 TAŞKÖPRÜ/KASTAMONU
c) Telefon ve faks numarası : 3664171058 – 3664172621
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2500 Adet Gıda İhtiyaç Kolisi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2500 Adet Gıda İhtiyaç Kolisi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kastamonu Taşköprü İlçesi içerisinde İdarece belirlenecek depo/depolara teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici ile sözleşme imzalanmasına müteakip 10 gün içerisinde tüm malzemeler idareye teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin İmza Tarihidir.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.02.2023 – 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Taşköprü Belediyesi İhale Toplantı Odası
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İhale için;  en avantajlı teklif veren 1. ve 2.  isteklilerden ihale konusu bütün ürünlerin numunelerini idarenin belirleyeceği tarihe kadar Taşköprü Belediyesi  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ‘ne koli içerisinde üzerinde firmanın bilgileri olacak şekilde teslim etmek zorundadır. Numuneleri belirlenen tarihte sunmayan istekli Mal Alımıları Uygulama Yönetmeliğinin 58/A maddesi hükmüne göre değerlendirilecektir. Numuneler koli dış baskısı yapılmamış kraft yahut beyaz çift oluklu kolilerde  verilebilir. Kolilerin içerisinde marka belirtilen liste bulunacaktır.
 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Posted in: