Metruk Binalar Hk.

 

İlçemiz Gizlice Mahallesi 346 Ada 15 Parselde bulunan taşınmaz üzerinde yapılan incelemeler
neticesinde çevresi için tehlike arz ettiği tespit edilmiş olup 3194 Sayılı İmar Kanunun ‘Yıkılacak
derecede tehlikeli yapılar’ başlıklı 39. Maddesinde ‘ …Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması
hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir. ‘ ve aynı
kanun maddesinde ‘Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen
süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin
giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden
tahsil edilir.’ ve 26.08.2022 Tarih ve 96 Sayılı Belediye Encümen Kararı çerçevesinde söz konusu ada
parsel de bulunan ve tehlike arz eden taşınmaza ilişkin yapı sahipleri tarafından bu tebligatın ilanına
müteakip 30 günü geçmemek üzere tehlikeli durumun ortadan kaldırılması aksi taktirde tehlikeli
durumun ortadan kaldırılması işleminin Belediye Başkanlığınca yapılarak masrafının %20 fazlası ile
yapı sahiplerinden tahsil edileceği konusunda ekte gönderilen bilgi ve belgelerin 30 GÜN süre ile
Taşköprü Belediyesi İnternet Sayfasında ilan edilmesi hususunda;
Gereğini arz/rica ederim.
Utku ÖZDEMİR
İmar ve Şehircilik Müdür V.