İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İLAN

TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN

 

Belediyemize ait gayrimenkullerin satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi uyarınca Encümen huzurunda Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

  • İdarenin:
  1. a) Adresi             : Harmancık Mah. M. Gazi Cad. No:2 Taşköprü
  2. b) Telefon ve faks numarası : 03664171058     Fax:03664172621
  3. c) İhale dökümanının görülebileceği yer : Taşköprü Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  4. d) İhalenin yapılacağı tarih : 17/01/2022 Pazartesi Saat:14:00
  5. e) İhalenin yapılacağı yer : Taşköprü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
  6. f) İhalenin Şekli : 2886 D.İ.K 45. maddesi (Açık İhale)

2- İhale Konusu İşin Adı:

a)Taşköprü İlçesi Karasait Mahallesi 75 ada 99 parselde bulunan 1493,32 m2 arsa, muhammen bedeli KDV dahil 1.418.654,00 TL dir.(Bir milyon dört yüz on sekiz bin altı yüz elli dört lira)

3- Geçici Teminat Tutarı:

İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 (yüzde üç) den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

4- İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler:

            4.1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdan sureti

4.2) Tüzel kişi olması halinde ihale mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.3) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.4) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat

4.5) Belediyemiz ilgili servislerinden alınmış, beyanname, emlak su vb. borcu yoktur yazısı

4.6) İkametgah belgesi

4.7) Tebligat için Adres beyanı

5- İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:

            5.1) İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 350,00 TL (Üç yüz elli lira) karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden satın alınabilir.

5.2) İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, istekilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.