İlan Araç Satışı

 

 

 

 

 

 

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ

Belediye Encümeni

 

İ L A N

 

Araç Satışı ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/C maddesine göre Açık Teklif Usulu ile ihale edilecektir.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

1-İdarenin Adresi                                          :Taşköprü Belediyesi /Harmancık Mah.M.GaziCad  no:2/Taşköprü

2-İhale Konu İşin Niteliği ve Miktarı            :

S.No Model/Marka Plaka Muhammen Bedel (KDV dahil) Geçici Teminat İhale Saati
1 2010 Model Renault Fluence 37 LD 001 75.000.-TL 2.250.-TL 11:00
2 2011 Model Fiat Doblo 37 LF 639 65.000.-TL 1.950.-TL

Araçların satışı sıra ile yapılacaktır.

 

3-İhalele Tarihi ve Saati                                 :02/02/2020 Saat:11:00

4-İhalenin Yapılacağı Adres                           : Harmancık Mah.M.Gazi Cad no:2 /Taşköprü

5-İhalenin Yapılacağı Yer                               :Taşköprü Belediyesi/Encümen Toplantı Salonu

6-İhalenin Usulü                                            :2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (35/c) Açık Teklif Usulü

7-  İhaleye Katılabilme şartları ve istenilen belgeler:

7.1.1. Gerçek kişiler içn nufus cüzdan fotokopisi  ve tebligat için adres beyanı

7.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza beyannamesi veya imza sirküleri

7.1.3. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi

7.1.4. Tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliği ortakları,üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliği noter tasdikli imza sirküleri

7.1.4.1 Şirket adres beyanı

8-Geçici teminat makbuzu

9-. Araç Görme Belgesi

10-.İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir, ve 250.-TL karşılığı Taşköprü Belediyesi Gelir Şefliği adresinden satın alınabilir.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9.3 2886 Sayılı Kanunun 6’ncı maddesinde ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11’inci maddesinin (g) bendinde yazılı olan kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

9.4 İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29.Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İsteklilere ilanen duyurulur.