TAŞKÖPRÜ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İÇME SUYU YAPIM İŞİ İHALESİ

T.C.

TAŞKÖPRÜ İLÇESİ

Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı

 İHALE İLANI

      Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi İçme Suyu Yapım İşi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1-İdarenin
a) Adresi : Harmancık Mah. Muzafferettin Gazi Cad. No:2 Taşköprü /    Kastamonu (Taşköprü Belediye Başkanlığı)

 

b) Telefon ve faks numarası :0(366) 417 10 58 – 136
c) Elektronik posta adresi (varsa) : kastamonutaskopruosb@gmail.com

 

 

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü, miktarı :  Taşköprü Organize Sanayi 1 Adet Sondaj Üzeri Terfi Binası ,1 Adet 85 mt Beton Zarf , 1 Adet 200 mt Dere Geçidi ,  1 Adet Terfi Hattı ve Diğer İmalatlar , 1 Adet Motopomp ve Fitinksleri

 

 
b) Yapılacağı yer :   Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi

 

 

c) İşe başlama tarihi :  Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5(Beş) gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi :  Yer tesliminden itibaren 45(Kırkbeş) takvim  günüdür.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer :Taşköprü İlçesi Belediye Binası Encümen Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 08/10/2020  Perşembe günü Saat: 10:00’da

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve kurucuları ile  tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. İhale tarihi itibari ile  Vergi ve Sigorta Borcu Yoktur yazısı .
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen, Teklif edilen bedelin en az % 3 oranında kendi belirleyecekleri miktarda geçici teminat

4.1.7.Geçici teminatın nakit olarak yatırılması halinde 16000102 nolu Taşköprü Halk Bankasındaki geçici teminat hesabına yatırılacaktır.

4.1.8.İhale dokümanı  250,00 TL olup , Taşköprü İlçesi  Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün  Taşköprü Halk Bankasında bulunan 16000102 nolu hesabına yatırılacaktır.

4.1.9.Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname

4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

4.1.11- Vekaleten ihaleye katılması halinde, istekli adına katılan kişinin noter taktikli vekaletnamesi ile noter taktikli imza beyannamesi

4.1.12. Ortak girişimlerde ortak girişimleri oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin (b),(c),(d),(j) ve (k) bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir.

4.1.13.İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen iş ortaklık beyannamesi

   

4.2. Ekonomik Mesleki ve Teknik  yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

 4.2.1– İş Deneyim Belgeleri

        a)İş Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İsteklinin, son Onbeş (15) yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az yüzde Elli (%50)’i oranında gerçekleştirdiği veya yüzde Elli (%50) oranında denetlediği veyahut yönettiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya her türlü kamuda tamamlamış bulunduğu yapımı inşaat işleri ile ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin yüzde Elli (%50) oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.

 b) İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendisler için, Üniversitelerin mühendislik fakültelerinin inşaat mühendisliği  bölümünden mezun gerçek kişilere ait diplomalar ihale konusu iş ve benzer işlere denk sayılacaktır. Bu kişiler mezuniyet belgeleri ile birlikte özel sektörde mesleklerini icra ettiklerini tevsik eden ilgili meslek odası kayıt belgesini veya kamuda mesleklerini icra ettiklerine dair hizmet çizelgelerini vermek zorundadır.

4.2.2.  Bu ihalede benzer iş olarak  A/V grubu (İçme – kullanma suyu ve kanalizasyon işleri) Yer üstü – Yer altı sulama ve kanalizasyon    tesisi inşaatları.

4.2.3-İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen  ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş yönetme belgesi ve iş denetleme belgesidir.

5-İhale konusu işin bir bölümü yada tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

7-İhale dokümanı Taşköprü İlçesi Belediye binası OSB Müdürlüğünden görülebilir.

8- İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla veya benzeri şekilde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her iş kaleminin

miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif

birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

  1. İşin tamamı için teklif verilecektir.
  2. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12-İdare Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp İhale yapıp yapmamakta serbesttir.

13.İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilmemiştir.

14-Bu iş için avans verilmeyecektir.

15-Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır.Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici  teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır.Dış zarfın üzerine isteklinin adı veya soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

16-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

                                                                               Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi

                                                                                  Yönetim Kurulu Başkanlığı

Posted in: